Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 22
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 23
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 24
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 25
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 26
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 27
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 28
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 29
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 30
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 31
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 32
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 33
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 34
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 35
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 36
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 37
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 38
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 39
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 40

Überschwemmungen in Ölbronn, Dürrn und Bauschlott - Teil 2 -

"Land unter" nach heftigem Regen in Ölbronn, Dürrn und Bauschlott. Fotos: Seibel
08.06.2016
zum Artikel