2E9J7950Dennacher Troll .JPG
2E9J7951Dennacher Troll Maskentaufe.JPG
2E9J7951Dennacherl .JPG
2E9J7955Dennacher Troll .JPG
2E9J7958Dennacher Troll .JPG
2E9J7960Dennacher Troll .JPG
2E9J7968Dennacher Troll .JPG
2E9J7975Dennacherl .JPG
2E9J7992Dennacherl .JPG
2E9J7993Dennacherl .JPG
2E9J7832Dennacher Troll .JPG
2E9J7834Dennacher Troll .JPG
2E9J7836Dennacher Troll .JPG
2E9J7840Dennacher Troll .JPG
2E9J7841Dennacher Troll .JPG
2E9J7843Dennacher Troll .JPG
2E9J7846Dennacher Troll .JPG
2E9J7852Dennacher Troll .JPG
2E9J7854Dennacher Troll .JPG
2E9J7856Dennacher Troll .JPG
2E9J7858Dennacher Troll .JPG
2E9J7862Dennacher Troll .JPG
2E9J7863Dennacher Troll .JPG
2E9J7865Dennacher Troll .JPG
2E9J7866Dennacher Troll .JPG
2E9J7872Dennacher Troll .JPG
2E9J7873Dennacher Troll .JPG
2E9J7875Dennacher Troll .JPG
2E9J7878Dennacher Troll .JPG
2E9J7950Dennacher Troll .JPG
2E9J7951Dennacher Troll Maskentaufe.JPG
2E9J7880 Kostuemsuche Dennacher Troll Maskentaufe.JPG
2E9J7887Jungtrolle mussten Hosen runter lassen Dennacher Troll.JPG
2E9J7894Volker Allion Hosen runter Dennacher Troll.JPG
2E9J7898Dennacher Troll Hosen runter lassen.JPG
2E9J7903 Kostumsuche Dennacher Troll Maskentaufe.JPG
2E9J7905 Kostuemsuche Dennacher Troll.JPG
2E9J7907Obertroll Juergen Maennicke beaeugt Annaehender Laufnummer von Karin Wegner Dennacher Troll.JPG
2E9J7909 vor dem Erhalt der Lave Laufnummer annaehen Dennacher Troll.JPG
2E9J7913Karin Wegner naeht Laufnummer bei Volker Allion an.JPG
2E9J7923 Tauftrunk f Karin Wegner links Volker Allion.JPG
2E9J7947Volker Allion Karin Wegner u Oberroll Juergen Maennicke Maskentaufe.JPG
2E9J7951Dennacher Troll Maskentaufe.JPG

Maskentaufe der Dennacher Trolle

Maskentaufe der Dennacher Trolle - Fotos: Jürgen Keller
06.01.2014
zum Artikel