760_0008_8971169_CDU_01_Engeser_Marianne
760_0008_8971171_CDU_03_Schick_Wolfgang
760_0008_8971172_CDU_05_Sarow_Andreas
760_0008_8971173_CDU_17_Muessle_Maximilian
760_0008_8971174_CDU_16_Augenstein_Joerg
760_0008_8971175_CDU_08_Krichbaum_Oana
760_0008_8971176_CDU_14_Renner_Andreas
760_0008_8971178_CDU_21_Langer_Glock_Brigitte
760_0008_8961077_Bernd_Grimmer_AfD
760_0008_8961082_Mirjan_Zorko_AfD
760_0008_8961076_Alfred_Bamberger_AfD
760_0008_8961083_Norbert_Sturm_AfD
760_0008_8961086_Zimmer_Diana_AfD
760_0008_8961080_Fabian_Voelker_AfD
760_0008_8939803_Uwe_Hueck_SPD
760_0008_8939700_Annkathrin_Wulff
760_0008_8939732_Ralf_Fuhrmann_SPD
760_0008_8939721_Jacqueline_Roos_SPD
760_0008_8939800_Thomas_Mueller_SPD
760_0008_8951364_urn_newsml_dpa_com_20090101_190507_90_0
760_0008_8947473_Janis_Wiskandt
760_0008_8937565_Tag_des_Brotes_PZ_4
760_0008_8971369_Alexander_Bader
760_0008_8931969_Axel_Baumbusch_GL
760_0008_8931996_Petra_Bo_sl_GL
760_0008_8931977_Emre_Nazli_GL
760_0008_8940247_06_Schwarz_Michael
760_0008_8940251_10_Braun_Carol
760_0008_8940254_13_Haegele_Hans_Joachim
760_0008_8932667_1_Felix_Herkens_B90Gruene
760_0008_8932668_2_Dr_Sunita_Vimal_B90Gruene
760_0008_8932669_3_Stefanie_Barmeyer_B90Gruene
760_0008_8937366_UB_01_Zilly_Bernd
760_0008_8937367_UB_02_Gossweiler_Thomas
760_0008_8948884_Philipp_Doerflinger
760_0008_8948891_Maren_Hailer
760_0008_8932507_Christof_Weisenbacher_WIP
760_0008_8932396_Claus_Spohn_LINKE
760_0008_8947809_Andreas_Kubisch
760_0008_8958020_P1100731_Platz_1_Reinhard_Klein

40 Gesichter: Das ist der neue Pforzheimer Gemeinderat

CDU: Marianne Engeser, Wolfgang Schick, Andreas Sarow (neu), Maximilian Müssle, Jörg Augenstein, Oana Krichbaum (neu), Andreas Renner (neu), Brigitte Langer-Glock

AfD: Bernd Grimmer, Mirijan Zorko (neu), Alfred Bamberger (neu), Norbert Sturm (neu), Diana Zimmer (neu), Fabian Völker (neu)

SPD: Uwe Hück (neu), Annkathrin Wulff (neu), Ralf Fuhrmann, Jacqueline Roos, Thomas Müller (neu)

FDP: Hans-Ulrich Rülke, Janis Wiskandt, Jörg Wiskandt (neu), Alexander Bader (neu)

Grüne Liste: Axel Baumbusch, Petra Bösl (neu), Emre Nazil

FWV: Michael Schwarz, Carol Braun, Hans-Joachim Haegele (neu)

Die Grünen: Felix Herkens, Sunita Vimal (neu), Stefanie Barmeyer (neu)

UB: Bernd Zilly, Thomas Goßweiler

Junge Liste: Philipp Dörflinger (neu), Maren Hailer (neu)

WIP: Christof Weisenbacher

Die Linke: Claus Spohn

Liste Eltern: Andreas Kubisch (neu)

Bürgerliste: Reinhard Klein (neu)
27.05.2019
zum Artikel