OechsleFest_25082013_01.jpg
OechsleFest_25082013_02.jpg
OechsleFest_25082013_03.jpg
OechsleFest_25082013_04.jpg
OechsleFest_25082013_05.jpg
OechsleFest_25082013_06.jpg
OechsleFest_25082013_07.jpg
OechsleFest_25082013_08.jpg
OechsleFest_25082013_09.jpg
OechsleFest_25082013_10.jpg
OechsleFest_25082013_11.jpg
OechsleFest_25082013_12.jpg
OechsleFest_25082013_13.jpg
OechsleFest_25082013_14.jpg
OechsleFest_25082013_15.jpg
OechsleFest_25082013_16.jpg
OechsleFest_25082013_17.jpg
OechsleFest_25082013_18.jpg
OechsleFest_25082013_19.jpg
OechsleFest_25082013_20.jpg
OechsleFest_25082013_21.jpg
OechsleFest_25082013_22.jpg
OechsleFest_25082013_23.jpg
OechsleFest_25082013_24.jpg
OechsleFest_25082013_25.jpg
OechsleFest_25082013_26.jpg
OechsleFest_25082013_27.jpg
OechsleFest_25082013_28.jpg
OechsleFest_25082013_29.jpg
OechsleFest_25082013_30.jpg
OechsleFest_25082013_31.jpg
OechsleFest_25082013_32.jpg
OechsleFest_25082013_33.jpg
OechsleFest_25082013_34.jpg
OechsleFest_25082013_35.jpg

Weinfreunde trotzen dem Regen auf dem OechsleFest - Tag 3

Weinfreunde trotzen dem Regen auf dem OechsleFest - Tag 3 - Fotos: Thomas Sommer
25.08.2013