Pforzheimer Hochschulmagazin: Ressourceneffizienzkongress 2014 in Karlsruhe

Pforzheimer Hochschulmagazin: Ressourceneffizienzkongress 2014 in Karlsruhe.


04.11.2014